بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
 
 
 
گروه آموزشي مهندسي ايران iranian engineering group گروه آموزشي مهندسي ايران

 
 

بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

بسته آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت(نسخه 13)
برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه بسته آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن) نموده است.
با توجه به منابع پراکنده و غیر استاندارد برای دانشجویان و مهندسانی که میخواهند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نمایند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب و جزوات اساتید دانشگاه های مهم کشور(دانشگاه صنعت نفت اهواز - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشگاه صنعتی شریف و ...) و همچنین جزوات و تالیفات طراحان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت نموده است.
جهت آشنایی بیشتر با اساتید طراح سوالات ارشد - کلیک کنید...  ]

»» این بسته آموزشی شامل 5 بخش می باشد:
- مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت
- مجموعه کتب انگلیسی در زمینه مهندسی نفت
- مجموعه نکات مهم دروس مهندسی نفت (آزمون های مرحله ای-نکات تستی و ...) 
- مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مجموعه مهندسی نفت سال های قبل (1394 - 1380)
- برنامه ریزی و زمانبندی مطالعاتی

بخش اول:  مجموعه کتب فارسی و
جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت
الف) مجموعه جزوات اساتید مطرح کشور
حفاری 1 - 2:
          حفاری1: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          حفاری1: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری1: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - ضعیف) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: دکتر شهبازی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          حفاری1: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری1: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری1: مهندس ابراهیم زاده (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری1: دکتر کامیار احمدی (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          حفاری1: دکتر نخعی (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          حفاری1.2: دکتر کریمی - دانشگاه شهید باهنر کرمان (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری2: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری2: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          حفاری2: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          حفاری2: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          حفاری2: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری: مهندس ربیعی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          حفاری: مهندس ترکی (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          حفاری (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          کنترل فوران چاه: مهندس سرشوق - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
سیمان و گل حفاری:
          سیمان حفاری: مهندس صالحی کسایی - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          سیمان حفاری: دکتر مقدسی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          سیمان حفاری: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          سیمان حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          سیمان حفاری: (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          گل حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          گل حفاری: مهندس برادران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          گل حفاری: مهندس روحی - دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          گل حفاری: مهندس آشنا (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          گل حفاری: (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
نمودارگیری چاه (چاه پیمایی):
          نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی (نسخه3)  (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          نمودارگیری چاه: دانشگاه باهنر کرمان (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: مهندس دبیری - دانشگاه علوم تحقیقات فارس (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: دکتر رضایی (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          نمودارگیری چاه: دکتر نوروزی - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: دکتر خاکسار - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: دکتر آبدیده (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          نمودارگیری چاه: مهندس حیدری - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          نمودارگیری چاه: مهندس نادری (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          نمودارگیری (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
چاه آزمایی:
          چاه آزمایی: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - ضعیف) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          چاه آزمایی: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          چاه آزمایی: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه3)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          چاه آزمایی: دکتر هاشمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          چاه آزمایی: دکتر هجری - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: دست نویس - خوب)
          چاه آزمایی: مهندس پیرامون (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
اسیدکاری:
          اسیدکاری: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          اسیدکاری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          اسیدکاری: مهندسی قبادی (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری:
          بهره برداری: دکتر امین شهیدی - دانشگاه فردوسی مشهد (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه1) (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه2) (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          بهره برداری: دکتر پورافشاری - دانشگاه تهران (نسخه3) (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          بهره برداری: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          بهره برداری: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          بهره برداری: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          بهره برداری: مهندس قبادی - مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: دست نویس - خوب)
          بهره برداری: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          ازدیاد برداشت: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          بهره برداری (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
مخازن 1 - 2:
          مخازن1: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مخازن1: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن1: دکتر مسیحی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          مخازن1: دکتر شهبازی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مخازن1: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          مخازن1: دکتر صدایی - دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          مخازن2.1: دکتر علیزاده  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن2: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مخازن2: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس - خوب)
          مخازن: دکتر غضنفری (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          آسیب مخازن: دکتر مقدسی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          شبیه سازی مخزن: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - خوب)
          تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          مخازن شکافدار: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          مخازن ترکدار و مکانیسم های حاکم بر آن ها (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          تقسیم بندی مخازن و سیالات نفتی
          ازدیاد برداشت بروش میکروبی  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
خواص سنگ:
          خواص سنگ: دکتر شفیعی (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          خواص سنگ: دکتر غضنفری (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          خواص سنگ: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر شادی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر سالاریه - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سنگ: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس مجدی یزدی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس بهاری مقدم (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سنگ: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس - خوب)
          خواص سنگ - دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس (کیفیت: دست نویس - خوب)
          خواص سنگ - دانشگاه آزاد (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
خواص سیالات:
          خواص سیالات: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سیالات: دکتر هلالی زاده - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          خواص سیالات: دکتر نجیبی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          خواص سیالات: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          خواص سیال مخزن (کیفیت: تایپ شده - خوب) جدید
مکانیک سیالات 1 - 2:
          مکانیک سیالات1 - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          مکانیک سیالات1 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مکانیک سیالات1: دکتر سامانی - دانشگاه شهید چمران اهواز (کیفیت: دست نویس - خوب)
          مکانیک سیالات2 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
زمین شناسی و ژئوفیزیک:
          سنگ های رسوبی: دکتر ربانی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ژئوفیزیک اکتشافی: دکتر پیروز - دانشگاه صنعتی شاهرود (کیفیت: دست نویس - خوب)
          زمین شناسی عمومی (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی عمومی (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          زمین شناسی نفت: دکتر بهرامی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت: دکتر امیربختیار (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت: دکتر مقتدری (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت (نسخه1)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی نفت (نسخه2)  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          زمین شناسی نفت: دکتر شکاری فرد  (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          زمین شناسی ساختمانی  (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          زمین شناسی ساختمانی: دکتر حسنی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          زمین شناسی ساختمانی: دکتر احتشام زاده - دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس - خوب)  جدید
          زمین شناسی ساختمانی: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          مکانیک سنگ (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ژئوفیزیک (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید
          ژئوتکنیک (کیفیت: تایپ شده - خوب)
انتقال حرارت ، جرم و کنترل فرآیند:
          انتقال حرارت - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          انتقال حرارت: دکتر نبهانی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          انتقال جرم: دکتر جامی الاحمدی (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          انتقال جرم: دکتر منطقیان (کیفیت: دست نویس - خوب)
          انتقال جرم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          کنترل فرآیند - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          کنترل فرآیند - دانشگاه آزاد تهران جنوب (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          کنترل فرآیند : دکتر میرزاده (کیفیت: دست نویس - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترمودینامیک ، موازنه مواد و انرژی:
          ترمودینامیک1  - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ترمودینامیک1 - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
         موازنه مواد و انرژی: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
ریاضیات:
          ریاضی 1 : استاد شهشانی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 1,2 - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ریاضی 1,2: دکتر نیکوکار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ریاضی 1: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 2: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضی 2: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          ریاضی 2 : استاد شهشانی - دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده - خوب)  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس - خوب)
          معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - دکتر نیسی (کیفیت: دست نویس - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          معادلات دیفرانسیل - پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب)  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت         
          ریاضیات مهندسی - دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده - خوب)
          ریاضیات مهندسی: پارسه (کیفیت: تایپ شده - خوب) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
          ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس - خوب)
          کاربرد ریاضیات: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (نسخه1)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          کاربرد ریاضیات: دکتر خراط - دانشگاه صنعت نفت (نسخه2)  (کیفیت: دست نویس - ضعیف)
          کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی - دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده - خوب)

ب) مجموعه کتب فارسی
لغتنامه اصطلاحات مهندسی حفاری: مهندس پاکباز  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
لغتنامه اصطلاحات دکل حفاری: مهندس پاکباز  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
اجزای دکل حفاری جدید
کتاب مهندسی نفت  جدید ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی (فصل اول) Applied Drilling Engineering
ترجمه فارسی کتاب Reservoir Engineering Handbook - Tarek Ahmed ... اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین (Mc Cain) ... اطلاعات بیشتر+دریافت
آناليز ديناميكي رشته  حفاري: مهندس مردان ... اطلاعات بیشتر+دریافت
اصول مهندسی حفاری: مهندی مرادی - مناطق نفت خیز جنوب  جدید
آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه: جواد عبیات - شرکت ملی حفاری  جدید
روش های حفاری
حفاری انحرافی: شرکت ملی حفاری
مهندسی مته های حفاری: مهندس عبدالمجید حیدری
مته های حفاری: شرکت ملی حفاری
مته های حفاری،انواع و کاربردها
اصول چاه پيمايي پيشرفته: دكتر قاسم العسكري
چاه پیمایی: دکتر رمضی
مبانی چاه پيمايي: بهرام موحد  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
مبانی چاه آزمایی G.Bourdaroty: ترجمه غلامحسن زورمند-محمدحسین زارعیان  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
تفسیر و تحلیل لاگ: مناطق نفت خیز جنوب  جدید
ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی: غلامعلی قرباندخت - مناطق نفت خیز جنوب  جدید
دستگاه حفاري دوراني و اجزای آن: شركت ملی حفاري
عملیات تکمیل و تعمیر چاه: علی محمد رمضانپور ... اطلاعات بیشتر+دریافت
عملیات تکمیل و تعمیر چاه2
عملیات مغزه گیری
فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
آزمایش شیرهای فورانگیر: رضا سلطانی-احمد بقالان
طراحی لوله جداری (Casing design)
شناخت و عملیات گل حفاری: تقی فرهادیان بابادی
تجهیزات درون چاهی
مهندسي بهره برداري: مهندس لياقت
اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی: دکتر وطنی
زمین شناسی فیزیکی: محمود صداقت-حسین معماریان   جدید
زمين شناسي ايران: دكتر درويش زاده
زمین شناسی: شرکت ملی حفاری
زمین شناسی ساختمانی: دکتر محسن پورکرمانی-مهندس گرگین رحمانی  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
چينه شناسي پروتروزوئيك و پالئوزوئيك حوزه زاگرس: دكتر مطيعي
خوردگی در صنعت نفت و حفاری: مهندس مردان
مهندسي خوردگي و حفاظت از فلزات: دكتر فرزام
زبان انگلیسی عمومی: موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ... اطلاعات بیشتر+دریافت
آموزش 504 وازه کاربردی در زبان انگلیسی: رضا دانشوری   ... اطلاعات بیشتر+دریافت
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی نفت: دکتر محمود فرخ پی ... اطلاعات بیشتر+دریافت

بخش دوم:
 
مجموعه کتب انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت - حفاری و استخراج - مخازن)
اتوران اختصاصی بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفتAdvanced Blowout & Well Control - Grace
 Applied Drilling Engineering
 Applied Petroleum Reservoir Engineering - Craft
 Applied Reservoir Engineering (Vol1) - Smith
 Applied Reservoir Engineering (Vol2) - Smith
 Fracture Reservior - Firoozabadi
 Fundamentals of Reservoir Engineering - Dake
 Handbook of Porous Media - Kambiz Vafai
 Hydrocarbon Phase Behavior - Ahmed Tarek
 Multiphase Flow in Fracture Porouse Media - Firoozabadi
 Petroleum Production Engineering - Boyun Guo
 Petroleum Reservoir Engineering physical properties - Amyx
 PVT and Phase Behavior of Petroleum - Danesh
 Reservoir Engineering Handbook - Ahmed Tarek
 Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs - Saidi
 The Properties of Petroleum Fluids - McCain
 Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoir - Firoozabadi
و ...


بخش سوم:
مجموعه نکات مهم دروس مهندسی نفت (آزمون های مرحله ای-نکات تستی و فرمول ها و ...)

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد باید ابتدا به مطالعه منابع آزمون پرداخت و همچنین نکات مهم دروس را یادداشت نمود تا بعدا بتوان برای مرور به آنها مراجعه کرد و در مرحله آخر با حل سوالات تستی آمادگی خود را به بالاترین سطح رساند.
در صورتیکه موفق به نکته برداری از مطالب مهم و فرمول های دروس آزمون نشده اید نگران نباشید،ما این نکات مهم را در مجموعه ای برای شما گردآوری نموده و در اختیار شما قرار داده ایم.
این مجموعه نکات،از معتبرترین مجموعه کتب آمادگی کنکور ارشد مهندسی نفت تهیه شده که نیاز شما به تهیه اینگونه مجموعه ها و کتب را نیز برآورده می سازد.
» این بخش شامل نکات مهم دروس:
- معادلات دیفرانسل
- کاربرد ریاضیات
- ریاضیات مهندسی
- ترمودینامیک
- خواص سیالات دوفازی
- مکانیک سیالات
- ژئو شیمی
- چاه پیمایی
- مهندسی حفاری
-  بهره برداری و تولید
- مخازن هیدروکربوری

» آزمون های مرحله ای و آزمایشی چندین موسسه برگزار کننده کنکورهای آزمایشی  جدید
» تست های طبقه بندی شده بر اساس فصول دروس مهندسی نفت  جدید

بخش چهارم:
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مجموعه مهندسی نفت سال های قبل (1394 - 1380)
به علت تشابه 30 تا 40 درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به زمان کنکور باقی مانده، حتما نمونه سوالات سالهای قبل را مطالعه نمائید.
  
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت (حفاری و بهره برداری-اکتشاف)  1394-1380
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد سراسری مجموعه مهندسی نفت ( مخازن هیدروکربوری)  1394-1386
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت)  1389-1388
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج)  1389-1383
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری)  1390-1383
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف)  1390-1383
» سوالات کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری)  1390-1380

» کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري ... اطلاعات بیشتر+دریافت

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1394 + کلید تست جدید

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1393 + کلید تست  

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1392 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1391
+ کلید تست + پاسخ تشریحی جدید
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1390 + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1389 + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1388 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) ‌سال 1387 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1386 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1385 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1384 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1383 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت (حفاری و بهره برداری-اکتشاف)‌ سال 1382 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1381 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (حفاری و بهره برداری-اکتشاف) سال 1380 + کلید تست

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1394 + کلید تست جدید

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1393 + کلید تست  

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1392 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1391 + کلید تست + پاسخ تشریحی جدید
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1390 + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1389 + کلید تست + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1388 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) ‌سال 1387 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه سراسري مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1386 + کلید تست

» کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی  ... اطلاعات بیشتر+دریافت
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1389
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1388 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1387 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1386 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1384 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی حفاری و استخراج) سال 1383 + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت) سال 1389
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت) سال 1388 + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1390  جدید
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1388
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1387
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1386
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1385
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1384 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی نفت-حفاری و بهره برداری) سال 1383 + پاسخ تشریحی

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1390 جدید
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1388
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1387
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1386
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1385
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مهندسی اکتشاف) سال 1383

کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1390  جدید
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1388 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1387 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1386 + پاسخ تشریحی
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1385 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1384 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1383 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1382 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1381 + کلید تست
کنکور کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه مهندسي نفت‌ (مخازن هیدروکربوری) سال 1380


» مجموعه کارنامه افراد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) سال 1391 ... اطلاعات بیشتر+دریافت
» مجموعه کارنامه افراد شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی نفت (کلیه گرایش ها) سال 1390 ... اطلاعات بیشتر+دریافت


بخش پنجم:
برنامه ریزی و زمانبندی مطالعاتی
یکی از دغدغه های اصلی پس از تامین منابع و کتب برای آمادگی کارشناسی ارشد ، ابتدا مطالعه بخش های و فصول مهم منابع و مورد سوال در آزمون های کارشناسی ارشد گروه آموزشی مهندسی ایران نفت و سپس  برنامه ربزی و زمانبندی دقیق برای مطالعه منابع موجود می باشد بطوریکه در کوتاهترین زمان بتوان بیشترین بهره را از زمان برد.
تجربه ثابت کرده برای موفقیت درآزمون های کارشناسی ارشد ، تنها در اختیار داشتن منابع عاملی برای موفقیت محسوب نمی شود بلکه عاملی که رسیدن به موفقیت را تضمین می کند اطلاع از فصول و بخش های مهم منابع موجود و داشتن یک زمانبندی اصولی و دقیق بر اساس نقاط ضعف و قوت داوطلب می باشد.
در این بخش سعی شده علاوه بر ارائه فصول و بخش های مهم منابع یکی از قویترین و کارآمدترین برنامه زمانبندی مطالعاتی نیز در اختیار شما قرار گیرد تا بر اساس آن هم بر روی کلیه دروس مسلط شده و هم بتوانید نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و در رفع نقاط ضعف خود تلاش بیشتری نمایید.

همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های مهندسی اکتشاف نفت - مهندسی حفاری و بهره برداری نفت و مهندسی مخازن هیدروکربوری و به تفکیک در  هر کدام از دانشگاه ها ؛ از سال 1386 تا 1389 جهت داوطلبان جمع آوری گردیده.

[
  جهت اطلاع از موارد امتحانی و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مهندسی نفت - کلیک کنید...  ]
جهت دریافت کاتالوگ معرفی بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - کلیک کنید...  ]

توجه!
بسته آمادگی کنکور ارشد مهندسی نفت مرتبا در حال بروزرسانی و آپدیت می باشد و آخرین نسخه بروزرسانی شده آن جهت ارائه ، توسط گروه آموزشی مهندسی ایران عرضه می گردد و نامگذاری هر نسخه از این بسته آموزشی بر اساس بروزرسانی انجام شده می باشد. 

نوع محصول
نوع محصول : بسته آموزشی
مجموعه مجموعه : یک DVD
نوع خرید نوع خرید : خرید پستی
قیمت محصول قیمت: 25.000 تومان 

جهت خرید این محصول کلیک کنید..:: سوالات،نظرات و پیشنهادات خود درباره این محصول در انجمن گروه آموزشی مهندسی ایران مطرح نمایید ::..

  


 دیگر محصولات گروه آموزشی مهندسی ایران:

 
 • مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت
 • مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران
 • بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری نفت-حفار ...
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد آزاد نفت-مخازن ه ...
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری نفت-مخاز ...
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد آزاد نفت-نفت-حفا ...
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد آزاد نفت-حفاری و ...
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد آزاد نفت-اکتشاف
 • مجموعه سوالات کنکور ارشد آزاد مهندسی برق- ...
 •  
   
  -- دسترسی سریع --
  ارتباط با پشتیبانی خرید پروژه کیفیت محصولات قوانین و مقررات آگهی های استخدامی اطلاعیه ها تبلیغات در سایت سوالات متداول

  پشتیبانی گروه مهندسی ایزان
  پرداخت آنلاین ملت
  ارتباط با پشتیبانی از طریق تلگرام
   

   
   


   Home   |   Marketing  |  News  |  Rules  |   Rss  |  Contact Us  |  Anti Spam
  Copyright © 2008- 2016 By Iranian Engineering Group All rights reserved